סרטוני הדרכה- בטיחות ברשת

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_sirtoney_hadraha_lebetihut_ve_muganut_bareshet.aspx