קריטריונים לקביעת מדרג התנהגות אדם , חברה וסביבה לתעודה