תקנון בית הספר

תקנון בית הספר

הנושאים הכלליים:

 1. ציות להוראות צוות בית הספר
 2. כללים לקבלת מורה בכיתה.
 3. התנהגות בזמן השיעור.
 4. התנהגות במקומות ייחודיים, בטיולים ופעילות חוץ בית ספרית.
 5. התנהגות והשתתפות בטקסים.
 6. שמירה על הסביבה וחזות ביה"ס.
 7. שמירה על טוהר הבחינות
 8. הופעה ותלבושת אחידה.
 9. איחורים והיעדרויות.
 10. שימוש בחפצים מסוכנים ובמכשירים טכנולוגיים.
 11. איסור הבאת אלכוהול והשימוש בו.
 12. איסור העישון.
 13. טיפול באירועי אלימות פיזית ומילולית
 14. שימוש בטלפון סלולארי בזמן השיעורים

 

ציות להוראות צוות בית-הספר

 

רציונאל: הצוות החינוכי הינו הסמכות האחראית על שלומם וביטחונם של באי ביה"ס. כמו כן, סגל ההוראה אחראי ליישום החוקים והכללים, הנהוגים בביה"ס, על מנת לאפשר התנהגות תקינה ומסודרת.

 

מדרג תגובות – תלמיד שיסרב להישמע להוראות הצוות:

פעם ראשונה: התנצלות התלמיד בכתב, שיחה של המורה עם התלמיד, אזהרה בכתב ובע"פ.

פעם שנייה: התנצלות התלמיד בכתב, יידוע ההורים בכתב והעברה לכיתה מקבילה או לכיתה משכבה גבוהה יותר לשני שיעורים.

פעם שלישית: התנצלות התלמיד בכתב, יידוע ההורים בכתב והשעיה בית ספרית מיום לימודים. במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בציון ההתנהגות.

 

כללים לקבלת מורה בכיתה

 

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: רישום במזכירות ביה"ס בסעיף "התנהגות" ושיחת בירור עם התלמיד.

פעם שנייה: הודעה בכתב להורים, שיחה אישית עם התלמיד ותיעוד בתיק כיתה.

פעם שלישית: הורדה בציון ההתנהגות, דיווח להורים ותיעוד בתיק הכיתה.

 

התנהגות בזמן שיעור

 

הכלל: בזמן השיעור התלמיד נדרש לשבת במקום הישיבה הקבוע, להוציא ציוד לימודי, לדבר רק בעת קבלת רשות דיבור.

אין להפריע בשיעור: לפטפט, להסתובב, לקום ממקום הישיבה, להתפרץ ללא הצבעה וללעוס מסטיק בזמן השיעור.

רציונל: התנהגות עפ"י הכללים מביאה ללמידה משמעותית ועמוקה יותר להצלחה.

מדרג תגובות – תלמיד שהתנהגותו אינה הולמת.

פעם ראשונה: המורה יעיר בע"פ לתלמיד.

פעם שנייה: המורה יעיר לתלמיד בע"פ ויידע את ההורים בכתב.

פעם שלישית: התלמיד יועבר ללמוד בכיתה מקבילה או גבוהה יותר ליום לימודים, וההורים יזומנו לשיחה עם המורה.

 

התנהגות במקומות ייחודיים בבית הספר

 

התנהגות במקומות ייחודיים בבית הספר כגון

חדר מחשבים, אולם ספורט, מעבדת מדעים, ספרייה, חדר מורים, מקלטים, חדר אומנות, סדנאות ומסדרונות.

רציונל: בית הספר הינו מוסד חינוכי שמטרתו להקנות השכלה וחינוך ערכי ומוסרי על מנת לאפשר לתלמידים שימוש בחדרי הספח ללמידה מותאמת.

מדרג תגובות:

 

פעם ראשונה:  שיחת בירור, תיעוד בכתב וידוע המחנכת.

פעם שנייה: שיחת בירור, ידוע ההורים בכתב ותיעוד בתיק הכיתה.

פעם שלישית: מניעת השימוש בציוד ובחדר הלימוד בשיעור הבא. זימון הורים ותיעוד בכתב. הורדה בציון עפ"י שיקול צוות ביה"ס.

 

התנהגות בלתי הולמת בטיול/ פעילות חוץ בית ספרית:

 

פעם ראשונה: שיחה עם מחנכת, כתיבת עבודה, יידוע הורים ותיעוד בכתב.

פעם שנייה: יציאה בליווי מבוגר לפעילות.

פעם שלישית: מניעת השתתפות בפעילות

 

התנהגות והשתתפות בטקסים

 

רציונל: מטרתם של הטקסים הבית ספריים, הפעילויות הבית ספריות והאירועים החברתיים :הקניית ידע ולמידה בנושאי חגים ואירועים.

הפרעה בטקסים:

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: תלמיד המפריע להתנהלות הטקס יוזהר.

פעם שנייה: הוצאת התלמיד מהטקס, שיחה עם ההורים ותיעוד בכתב.

פעם שלישית: השעיית התלמיד, השעיה בית ספרית וכתיבת עבודה. יידוע ההורים ותיעוד בכתב. הורדת ציון בהתנהגות.

 

שמירה על הסביבה וחזות בית הספר

 

רציונאל: טיפוח ופיתוח הסביבה הלימודית מאפשרים אקלים למידה טוב יותר ומקדמים למידה.

מדרג תגובות- השלכת פסולת:

פעם ראשונה: שיחת בירור עם מחנכת הכיתה ו/או המורה המקצועי.

פעם שנייה: יידוע הורים בכתב.

פעם שלישית: עשייה מתקנת של התלמידים בתחום הרכוש והסביבה. במקרים חוזרים, יינתן לזה ביטוי בתעודה.

 

השחתת רכוש בי"ס:

 

פעם ראשונה: שיחה עם התלמיד ויידוע הורים בכתב. תיעוד בתיק הכיתה.

פעם שנייה: הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום, יידוע ההורים ותיעוד בכתב.

פעם שלישית: הורדת ציון בתעודה, יידוע ההורים והטלת משימה בית – ספרית.

 

שמירה על טוהר הבחינות

 

רציונאל:  בזמן בחינה מחויב התלמיד להגינות ע"פ המוסד בו הוא מתחנך: שמירה על הכללים וההנחיות הקשורות לביצוע הבחינה (מילוי טופס הבחינה באופן עצמאי, שימוש בעזרים רק אם צוין) על מנת שתוצאות הבחינה תשקפנה את הידע האמיתי של הלומד.

מדרג תגובות – במקרה של אי–שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות.

פעם ראשונה: הצצה בטופס בחינה של  השכן- הורדה של 10 נקודות ויידוע ההורים.

פעם שנייה:  זימון התלמידים והוריהם לבירור והפעלת שיקול דעת של הצוות  החינוכי.

פעם שלישית: פסילת הבחינה במקרה שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינות, לאחר שנעשה הליך

הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער. תיעוד בכתב ויידוע ההורים.

 

הופעה ותלבושת אחידה

 

הרציונל: התלבושת האחידה נועדה ליצור אחידות והזדמנות שווה לכל תלמיד ללא תחרות.

 •      צביעת השיער אסורה, למעט יום פורים. לאחר חופשת פורים על התלמיד /ה
 •      להגיע לביה"ס בצבע השיער הטבעי.
 •      אין להגיע לביה"ס בחולצות בטן, חולצה ללא שרוול או מכנס קצר מקו הברך.
 •      על התלמידות חל איסור על מריחת לק צבעוני על הציפורניים.
 •      חל איסור על ענידת נזמים מכל סוג שהוא.
 •      איפור – אין להגיע לביה"ס מאופרים.
 •      על התלמידים להגיע עם תלבושת  אחידה וסמל ביה"ס.

מדרג תגובות – תלמיד המגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה:

פעם ראשונה: יחליף את חולצתו בחולצה שהמורה תציע לו ובסוף היום יחזיר את החולצה למזכירות.  כמו כן, תירשם הערת תלבושת במזכירות.

פעם שנייה:  החלפת החולצה, הורדת ציון בסעיף תלבושת.

פעם שלישית: מניעת כניסה לשיעור, קביעת מקום חלופי ואחריות להשלמת החומר הלימודי, דיווח להורים ותיעוד בתיק הכיתה.

 

איחורים והיעדרויות

נוכחות ועמידה בזמנים – איחורים  

רציונל: מערכת השיעורים מתנהלת עפ"י לוח זמנים מוגדר. תלמיד המאחר לשיעור מפסיד חומר /תכנים לימודיים וגורם לכיתה לצאת מריכוז ומלמידה.                          

מדרג תגובה במקרה הפרת הכלל:

פעם ראשונה: רישום האיחור במזכירות.

פעם שנייה:  רישום האיחור במזכירות  ושיחת בירור עם המורה.

פעם שלישית: רישום האיחור ויידוע ההורים ע"י המחנכת.

פעם רביעית ומעלה: זימון ההורים ע"י המחנכת וגיבוש תוכנית עם התלמיד לחזק אחריותו בנושא הנוכחות.

 •         אחריותו של  התלמיד להשלים את החומר החסר בעת היעדרו.
 •         ביטוי בתעודה בסעיף איחורים, השלמת שעה נוספת בתום יום הלימודים.
 •         במקרים של איחורים רבים – פניה לקצין ביקור סדיר.

היעדרויות:

רציונל: נוכחות בשיעורים בביה"ס היא תנאי להצלחה בלימודים ומרכיב משמעותי בהערכת התלמיד.

מדרג תגובה במקרה היעדרות ללא אישור:

פעם ראשונה: רישום ההיעדרות ביומן הכיתה ודרישה להשלמת התכנים הנלמדים.

פעם שנייה: רישום ההיעדרות ושיחת ברור עם המחנכת.

 

שימוש בחפצים מסוכנים ובמכשירים טכנולוגייים ואיסור הבאתם לבית ספר

 

רציונל: בית הספר הינו מוסד חינוכי. אין להביא חפצים שעלולים להיות גורם מפריע או פוגע בתלמידי בית הספר והמורים או בתהליך החינוכי – לימודי.

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: החפץ יוחרם ויוחזר לאחר שיחה עם התלמיד. תיעוד האירוע  בכתב בתיק הכיתה.                      

פעם שנייה: זימון הורים והחזרת החפץ להורי התלמיד. תיעוד האירוע בכתב.

פעם שלישית:  החרמת החפץ, זימון הורים, תיעוד האירוע בכתב והורדה בציון ההתנהגות.

 

איסור הבאת אלכוהול והשימוש בו

 

רציונל: בית הספר הינו מוסד חינוכי שנועד להקנות השכלה וחינוך ערכי. שימוש באלכוהול בשטחו מפר את המוסריות והערכים של בית הספר. כמו  כן, האלכוהול פוגע בבריאות התלמידים.

מדרג תגובות: יידוע ההורים במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או פעילות חוץ בית ספרית.

 •         תישקל האפשרות להפסקת הפעילות ולהחזרתו לביה"ס.
 •         שיחה עם ההורים, מנהל ביה"ס ומחנכת הכיתה.
 •         השעיה מהלימודים.
 •         התניית ההשתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת השתתפות.
 •         מעורבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד.
 •         הורדה בציון ההתנהגות.

 

איסור עישון

 

כמו כן, חל איסור לצאת משטח בית הספר למטרת עישון.                      

רציונל: בית הספר הינו מוסד חינוכי – לימודי שנועד להקנות השכלה, חינוך ודאגה לבריאות התלמידים, לפיכך יש להתנהג בהתאם לכללים.

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: שיחת בירור. יידוע ההורים. תיעוד האירוע בכתב בתיק הכיתה.

פעם שנייה:   שיחת בירור. זימון הורים. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה. תיעוד האירוע בתיק הכיתה. השעיה מיום הלימודים.

פעם שלישית: זימון ההורים והצעת תוכנית התערבות. הורדה בציון ההתנהגות. השעיה מיום הלימודים.    

    

שימוש באלימות מילולית ו/או אלימות פיזית

 

רציונאל: הבטחת מוגנות התלמידים והצוות יצירת אקלים לימודי והעמקת המודעות הסביבתית.

שמירה על מסגרת לימודית והתנהגותית נאותה תיצור בביה"ס חיי חברה מוגנים, הוגנים ותאפשר למידה פורייה, מועילה ומהנה לכולם.

 

אלימות פיזית

 

א. אלימות פיזית: תלמידים כלפי תלמידים:

לדוגמה: כל פגיעה בגופו של אדם אחר; בעיטה, נשיכה, צביטה, סטירה, מכה, יריקה ועוד.

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: אזהרה ודיווח להורי התלמיד, תיעוד השיחה בתיק ניהול כיתה.

פעם שנייה: זימון הורי התלמיד לשיחה  והתראה על השעיית התלמיד באירוע הבא, סיכום השיחה בתיק ניהול כיתה.

פעם שלישית : השעיית התלמיד, מספר ימי ההשעיה נתון לשיקול דעת הצוות החינוכי על פי חומרת המעשה. יידוע ההורים בכתב או בשיחה על השעיית התלמיד וביצוע מטלה. אחריותו של התלמיד להשלים את החומר הנלמד בכיתה.                                                               

פעם רביעית:  אופן הטיפול המידי כמו בפעם השלישית ובנוסף יידוע מפקחת ביה"ס, זימון ועדת היוועצות באגף החינוך.

ב. אלימות פיזית תלמידים כלפי צוות ביה"ס:

אלימות פיזית כלפי מורים, תוביל לנקיטת המהלכים הבאים:

 •         השעיה מידית של התלמיד.
 •         יידוע הורי התלמיד.
 •         דיווח למפקחת ולאגף החינוך.
 •         אפשרות להגשת תלונה במשטרה.           

אלימות מילולית

 

א. אלימות מילולית  תלמידים כלפי תלמידים : פנייה לא מכבדת ומשפילה את הזולת לדוגמה: איום , לעג על רקע גזעני  או לעג אחר.

פגיעה בכבוד ההורים, אלימות בעלת גוון מיני, חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או מכשירים ניידים.

מדרג תגובות:

פעם ראשונה: אזהרה. תיעוד השיחה בתיק ניהול כיתה.

פעם שנייה: יידוע הורים בכתב, תיעוד השיחה. באחריותו של התלמיד להשלים את החומר הנלמד.

פעם שלישית: השעיה מיום לימודים וכתיבת עבודה, זימון הורים ותיעוד האירוע. אחריותו של התלמיד להשלים את החומר הנלמד.

ב. אלימות מילולית: תלמידים כלפי צוות ביה"ס.

איומים, לעג, זלזול, קללות, הפצת שמועות באינטרנט או בכלל, צילום, הקלטה בעזרת פלאפון. אלימות מילולית תגרום להשעיית התלמיד, זימון  הורים ותיעוד בתיק כיתה.

במקרה של אלימות מילולית כלפי מורה, ינקטו מיידית המהלכים הבאים:

 •         השעיית התלמיד.
 •         יידוע הורי התלמיד.
 •         דיווח למפקחת ביה"ס ולאגף החינוך.
 •         אפשרות להגשת תלונה במשטרה.

 

שימוש בטלפון סלולארי בזמן השיעורים

 

חל איסור להשתמש בטלפונים סלולריים בזמן השיעור.

 

תלמידי בית הספר מתחייבים לכבות את הטלפון בטרם כניסתם לבית הספר.

 

חל איסור על שימוש בטלפונים לאורך יום הלימודים (למעט כיתות ז' ח' בהפסקות)

 

שימוש בטלפונים ניידים לצורכי למידה על פי הנחיות המורה בלבד.

 

מדרג התגובות:

 

פעם ראשונה- החרמת מכשיר הטלפון והעברתו למזכירות בית הספר( תיעוד ורישום). בסוף היום התלמיד יקבל את המכשיר.

 

פעם שניה- החרמת מכשיר הטלפון, תיעוד ומסירת המכשיר להורי התלמיד לאחר קיום שיחה.

 

במקרים חוזרים תישקל אפשרות להורדת ציון בהתנהגות.

 

כל המביא רכוש יקר ערך נושא באחריותו/ה המלאה לחפץ.

 

אסור להביא חפצים מסוכנים לביה"ס לרבות  רולרבליידס, סקייטבורד והורבורד